SQL Server查询占用CPU较高的语句

全屏阅读
  • 基本信息
  • 作者:
  • 作者已发布:917篇文章
  • 发布时间:2022年04月18日 13:51:09
  • 所属分类:SQL Server
  • 阅读次数:887次阅读
  • 标签:

查找最占CPU的 top 语句

1.找出执行时间最长的10条SQL(适用于SQL SERVER 2005及其以上版本)

SELECT
    (total_elapsed_time / execution_count)/1000 N'平均时间ms'
    ,total_elapsed_time/1000 N'总花费时间ms'
    ,total_worker_time/1000 N'所用的CPU总时间ms'
    ,total_physical_reads N'物理读取总次数'
    ,total_logical_reads/execution_count N'每次逻辑读次数'
    ,total_logical_reads N'逻辑读取总次数'
    ,total_logical_writes N'逻辑写入总次数'
    ,execution_count N'执行次数'
    ,SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1
    ,((CASE statement_end_offset
    WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
    ELSE qs.statement_end_offset END
    - qs.statement_start_offset)/2) + 1) N'执行语句'
    ,creation_time N'语句编译时间'
    ,last_execution_time N'上次执行时间'
    ,qp.query_plan
    FROM
    sys.dm_exec_query_stats AS qs 
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st 
    CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp 
    WHERESUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1,
((CASE statement_end_offsetWHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)ELSE qs.statement_end_offset END- qs.statement_start_offset)/2) + 1) not like '%fetch%' ORDER BY
total_elapsed_time / execution_count DESC;

如果想对SQL作筛选,可以更换not like ‘%fetch%’ 部分,如将not like ‘%fetch%’ 换成 like '%user%'就可以找出SQL语句中含有user关键字的SQL 。

2.找出平均消耗CPU最多的前个SQL (SQL SERVER 2005或以上版本)

SELECT TOP 5 total_worker_time / execution_count AS [Avg CPU Time],  
    SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,   
        ((CASE qs.statement_end_offset  
            WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)  
            ELSE qs.statement_end_offset  
            END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS statement_text   
 FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs   
 CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS st   
 ORDER BY total_worker_time/execution_count DESC

3.平均耗CPU最多的前20个SQL (SQL SERVER 2008或以上版本)

SELECT TOP 20
    total_worker_time/1000 AS [总消耗CPU 时间(ms)],
    execution_count [运行次数],
    qs.total_worker_time/qs.execution_count/1000 AS [平均消耗CPU 时间(ms)],
    last_execution_time AS [最后一次执行时间],
    min_worker_time /1000 AS [最小执行时间(ms)],
    max_worker_time /1000 AS [最大执行时间(ms)],
    SUBSTRING(qt.text,qs.statement_start_offset/2+1, 
        (CASE WHEN qs.statement_end_offset = -1 
        THEN DATALENGTH(qt.text) 
        ELSE qs.statement_end_offset END -qs.statement_start_offset)/2 + 1) 
    AS [使用CPU的语法], qt.text [完整语法],
    qt.dbid, dbname=db_name(qt.dbid),
    qt.objectid,object_name(qt.objectid,qt.dbid) ObjectName 
    FROM sys.dm_exec_query_stats qs WITH(nolock)
    CROSS apply sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
    WHERE  execution_count>1
    ORDER BY (qs.total_worker_time/qs.execution_count/1000) DESC

4.总耗CPU最多的前20个SQL (SQL SERVER 2008或以上版本)

SELECT TOP 20
    total_worker_time/1000 AS [总消耗CPU 时间(ms)],execution_count [运行次数],
    qs.total_worker_time/qs.execution_count/1000 AS [平均消耗CPU 时间(ms)],
    last_execution_time AS [最后一次执行时间],min_worker_time /1000 AS [最小执行时间(ms)],max_worker_time /1000 AS [最大执行时间(ms)],
    SUBSTRING(qt.text,qs.statement_start_offset/2+1, 
        (CASE WHEN qs.statement_end_offset = -1 
        THEN DATALENGTH(qt.text) 
        ELSE qs.statement_end_offset END -qs.statement_start_offset)/2 + 1) 
    AS [使用CPU的语法], qt.text [完整语法],
    qt.dbid, dbname=db_name(qt.dbid),
    qt.objectid,object_name(qt.objectid,qt.dbid) ObjectName
FROM sys.dm_exec_query_stats qs WITH(nolock)
CROSS apply sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
WHERE execution_count>1
ORDER BY  total_worker_time DESC

顶一下
(0)
100%
订阅 回复
踩一下
(0)
100%
» 郑重声明:本文由mpxq168发布,所有内容仅代表个人观点。版权归恒富网mpxq168共有,欢迎转载, 但未经作者同意必须保留此段声明,并给出文章连接,否则保留追究法律责任的权利! 如果本文侵犯了您的权益,请留言。

目前有 0 条留言 其中:访客:0 条, 博主:0 条

给我留言

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!