phpqrcode生成带logo的二维码图片

全屏阅读
  • 基本信息
  • 作者:
  • 作者已发布:924篇文章
  • 发布时间:2020年08月25日 1:34:20
  • 所属分类:PHP+MySql
  • 阅读次数:2452次阅读
  • 标签:
<?php//include_once('lib/QrReader.php');
//$qrcode = new QrReader('201708211144474410.jpg');  //图片路径
//$text = $qrcode->text(); //返回识别后的文本
//print_r($text);include "./phpqrcode.php";//$url  = "http://open.weixin.qq.com/qr/code/?username=twabc2000";        $url = "http://weixin.qq.com/r/xzpHXw-ERFI7rUs892-V";        //QRcode::png($url, false, QR_ECLEVEL_L,  8,  1 , false ,"#ff0000");              QRcode::png($url, "ewm.png", QR_ECLEVEL_L,  8,  1 , false ,"#ff0000");      
        $logo = 'logo.jpg';//准备好的logo图片 $QR = 'ewm.png';//已经生成的原始二维码图  if ($logo !== FALSE) { 
 $QR = imagecreatefromstring(file_get_contents($QR)); 
 $logo = imagecreatefromstring(file_get_contents($logo)); 
 //if (imageistruecolor($logo)) imagetruecolortopalette($logo, false, 65535);  $QR_width = imagesx($QR);//二维码图片宽度  $QR_height = imagesy($QR);//二维码图片高度  $logo_width = imagesx($logo);//logo图片宽度  $logo_height = imagesy($logo);//logo图片高度  $logo_qr_width = $QR_width / 5; 
 $scale = $logo_width/$logo_qr_width; 
 $logo_qr_height = $logo_height/$scale; 
 $from_width = ($QR_width - $logo_qr_width) / 2; 
 //重新组合图片并调整大小  imagecopyresampled($QR, $logo, $from_width, $from_width, 0, 0, $logo_qr_width, 
 $logo_qr_height, $logo_width, $logo_height); 
} 
//输出图片 Header("Content-type: image/png");
imagepng($QR);
imagepng($QR, 'ewm.png');
imagedestroy($QR);

phpqrcode.zip

顶一下
(0)
100%
订阅 回复
踩一下
(0)
100%
» 郑重声明:本文由mpxq168发布,所有内容仅代表个人观点。版权归恒富网mpxq168共有,欢迎转载, 但未经作者同意必须保留此段声明,并给出文章连接,否则保留追究法律责任的权利! 如果本文侵犯了您的权益,请留言。

目前有 0 条留言 其中:访客:0 条, 博主:0 条

给我留言

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!